Tel: +257 22223213 | Mail: info@radioagakiza.org


** KAZE KURI RADIO AGAKIZA **

Radio Agakiza yashinzwe mu ntumberonyamukuruyokwaguraigikorwa c’ivugabutumwa mu burundi. Iciyumvirokirikunkomoko y’ivukarya Radio Agakiza cahereye mu mwaka w’2001 inyuma y’akatuzokakozwe n’umurwiwa Radio Adventiste kw’isiyosebiciye mu gisata c’itumatumanako. Ako katuzokarikerekeyegukenerwakw’icogikoreshogihambaye c’ikwiragizwary’ubutumwabw’abamarayikabatatu. Uruhusharwaletarwemerera Radio Agakiza gukorerakubutakabw’Uburundirwabonetseku 14 Ruheshi, 2004. Radio Agakiza yatanguyegusamiranakw’igenekerezorya 23 Ruhuhuma 2007 isahazibiri n’igicezomugatondo. Uyumusiahodushoboragusamira ni hafi 50% ; kubw’ umugambiwa INANZERWE 2018 twizeragushikakubice 55% mugabointumberoyacunyamukuruniyogushikakubicebirenga 75% vy’abarundi no mu mahanga mu mwaka 2020


** Indabo **

"Kuba igikoresho c’itangazamakurubiciye mu nsamirizi n’imboneshakure mu burundinahandihose."** Inshingano **

"Kuba umuhoraw’ivyizigiro mu burundi no mu makungubiciye mu gusabikanyaivyizigirobiri muri kristovyokugarukakwiwekwakabiri."** UBURERE DUSAMIRANIRAMWO **

Dusamiranirakuri FM97.9 i Bujumbura no mu micungararo, no kuri FM 101.8 cane cane mu karerek’UburarukobushiraUburengero no hagati mu gihugu.


----Advertising Rates----

Program Sponsorship Spot Adverts DJ. Mention Announcements
Full Program 1/day 1 Church
Hourly 2/day 2 Death
30 Mins 3/day 3 Commercial
Talk Show 4/day 4 Special
Write A Comment

 

    Facts Board

    Although Kirundi and French are the official languages of Burundi, Swahili is spoken commonly all over the country.

    At the beginning of the 20th Century Burundi and Rwanda was ruled by Germany and Belgium, and the region was then known as Ruanda-Urundi.

    Burundi and Rwanda gained independence on July 1, 1962